انا اسف جدا لأنوه ليساتني قاعد ببني هاظا السايت
  انتطظروني
شحـــــــــــــــــــــــــــــــــدة
 
 
 Me sorrry, me stil  buildings Ziss sayet, for yo and me, shee, and hee, Yo wait me,,, Shehdeh